Vandens vamzdis

Aplinkos apsaugos ir darbo saugos srityje gerbiant priedø gamintojus ir vartotojus, uþtikrinant maksimalø árangos ir slëgio árenginiø hermetizavimà ir padengti juos nuo staigiø slëgio pakilimø. Taigi, dar labiau þinoma, kad árenginiuose yra trûkstamø diskø.

Apsauginës plokðtës (arba vadinamieji plyðimo diskai apsaugo aparatà ir árenginius nuo per didelio slëgio padidëjimo ar kritimo.Gamintojas, pasirinkæs produktà plyteliø statybai, atsiþvelgia á likusius elementus:- jø cheminë galia - moderniausias produktas, ið kurio gaminamos plytelës, yra nerûdijantis plienas,- jø temperatûros jëga,- ir plyteliø ilgaamþiðkumas - èia atsiþvelgiama á plokðtelës slëgio stiprumà proceso metu ir keitimàsi laiku, temperatûra ir cheminiais komponentais.Ðios þinios yra atliekamos keièiant apsauginiø plokðèiø naudotojo orientacijà, kokias plyteles jis gali naudoti ir kiek laiko jie paimami. Tuomet tai labai bûdinga, nes ankstyvas plyteliø pakeitimas gali baigti meno procesà ir suteikti nereikalingus nuostolius.Dar vienas bûdas - vadinamasis dviejø krypèiø saugos plokðtës. Ðios plokðtës yra skirtos apsaugoti bakà nuo neigiamo slëgio, kai taip pat yra virðslëgis. Dël savo sudëtingos konstrukcijos plytelës uþtikrina indo darbo stabilumà ir garantuoja naudojimà, nes ámontuotas jutiklis, kuris visada stebi apsauginës plokðtës darbà abiem kryptimis.Gamintojai taip pat siûlo paskutiná deriná, kad apsauginë plokðtë bûtø ádiegta prieð apsauginá voþtuvà. Ðis sprendimas turi daug privalumø, nes:- uþtikrina visiðkà sandarumà,- apsaugo apsauginá voþtuvà nuo korozijos ir naujø cheminiø medþiagø,- suteikia galimybæ gaminti apsauginá voþtuvà ið labiau populiariø medþiagø.- nereikia nedelsiant sustabdyti prietaiso, kai saugos diskas buvo ájungtas,- jei reikia, galima reguliuoti apsauginio voþtuvo slëgá neiðimant.Be to, saugos plokðtës gali bûti naudojamos visur, kur bûtina iðlaikyti sterilias eksploatavimo sàlygas, nes jos atitinka visus saugos standartus.