Vertejas b

Pastaruoju metu, kai anglø literatûros studijos nëra tokios didelës, kaip praeityje, vertëjø raðtu trûkumas yra didelis - ypaè jei paminëti vertëjus, kuriø darbo kokybë yra labai vertinga. Todël, atsiþvelgiant á pagalbà, asmuo, nusprendæs pavesti finansiná vertimà, turi bûti labai pavargæs. Visø pirma, jo mokymasis daro átakà maþai þinomam vertëjø dalykui ir turi versti konkreèios kalbos þodynà (ir pageidautina paèià pramonæ ið vertëjo. Antra, vertimas nori bûti teisingas, tikslus ir aukðtos kokybës, nes tai yra pagalba finansø srityje.

Taigi, kokiu bûdu galima rasti vertëjo, kuris buvo ðio iððûkio pradþioje? Yra keletas bûdø, ir geriausias ið jø yra paklausti mûsø þinomø ðioje srityje. Tikëtina, kad vienas ið jø jau seniai remiasi dabartiniu pagalbos standartu ir rekomenduoja tinkamà þmogø á paskutinæ reikðmæ. Tai yra idealus sprendimas, ne visada ámanoma. Konkurencija nenori pasiûlyti savo konkurentø sprendimø, o uþ gerà partnerá ekonominëje dalyje paprasèiausiai sunku.Kitais bûdais neatrodo „akli“, o tai yra ið kitos reklamos portalø. Esant dabartinei padëèiai, idealus sprendimas yra rasti biurà, kuris siûlo finansinius vertimus - jei randame tokio tipo reklamà, mes esame tam tikru bûdu ásitikinæ, kad jis nuspræs, kaip apsisukti temoje. Paskutinis dalykas yra pritaikyti asmeniui, kuris siûlo „paprastus vertimus“ arba labai paprasta paslauga. Tokia moteris greièiausiai egzistuoja tiesiog be galo finansø tema - taip, þinoma, tai ne visada tiesa, taèiau yra dabartinë rizika, su kuria norime tikëtis tokio asmens pagalbos sudarymo.Svarbus þingsnis ávyksta po vertëjo paieðkos ir vertimo pripaþinimo. Turime iðlaikyti vertëjo þodþiu kontaktus, kuriø paslaugomis mes esame patenkinti, arba siûlome ilgalaiká bendradarbiavimà. Tai reiðkia, kad mes ásigysime vienà patikimà sàmonæ ir mes neturësime per visà paieðkos procesà. Kas þino, galbût ir mûsø perspektyvos ateis rekomenduoti ðá vertimà mûsø draugui? O gal mes negalësime to sukurti?